Madara 14
10612 Tallinn
Estonia

Tel.: +372 648 4962
info@mnemosyne.ee

Max Jakobsoni komisjonMax Jakobson Commission

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni (tuntud ka kui Max Jakobsoni komisjon) moodustamise kuulutas välja Eesti president Lennart Meri 1998. aasta sügisel. Lennart Meri kutsus ka komisjoni liikmed. Komisjoni esimene istung peeti 1999. aasta jaanuaris. Komisjon seadis oma eesmärgiks Eestis ja Eesti Vabariigi kodanike vastu toime pandud inimsusvastaste kuritegude uurimise, mis pandi toime alates Eesti okupeerimisest 1940. aasta juunis. Oma tegevuses lähtus komisjon Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 1998. aastal vastu võetud Rooma Statuudi definitsioonidest inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja genotsiidi kohta. Max Jakobsoni komisjon ei olnud kohtuasutus, komisjoni ajaloolise uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada toimepandud kuriteod ja nende ajalooline taust.

Komisjon avaldas kolm raportit:

  1. Saksa okupatsioon Eestis 1941–1944 (avaldati 2001)
  2. Nõukogude okupatsioon Eestis 1940–1941 (avaldati 2004)
  3. Nõukogude okupatsioon Eestis alates aastast 1944 (avaldati 2008).

Komisjoni raportite aluseks olnud uurimistööd on avaldatud kahe raamatuna:

  1. Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity (Tallinn 2006)
  2. Estonia since 1944. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity (Tallinn 2009)

Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon lõpetas oma tegevuse 2008. aasta detsembris peetud koosolekuga (vt pressiteade www.president.ee lehel).

Max Jakobsoni komisjoni tegevust sovetiaja uurimisel jätkab Eesti Mälu Instituut, mis on võtnud oma tegevuse aluseks ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsiooni.

Max Jakobsoni komisjoni raportid on avaldatud inglise, vene ja eesti keeles siinsel koduleheküljel. Komisjoni raamatute ostmiseks palume saata elektronkiri Eesti Mälu Instituudi aadressile või helistada Eesti Mälu Instituudi üldtelefonil.

Toomas Hiio
Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni tegevsekretär 1998–2008

Max Jakobsoni komisjoni kodulehega võite tutvuda aadressil
http://www.mnemosyne.ee/hc.ee

President of the Republic of Estonia Lennart Meri announced the formation of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity (also known as the Max Jakobson Commission) in the autumn of 1998. Lennart Meri also invited the persons who would subsequently become members of the Commission to join the Commission. The first session of the Commission was held in January of 1999. The Commission set as its objective the investigation of crimes against humanity committed in Estonia and/or against citizens of the Republic of Estonia, which were committed from the occupation of Estonia in June of 1940 onward. The Commission proceeded in its work from the definitions of crimes against humanity, war crimes and genocide in the Rome Statute of the International Criminal Court passed in 1998. The Max Jakobson Commission was not a judicial body. The objective of the Commission’s historical investigation work was to ascertain what crimes have been committed and their historical background.

The Commission published three reports:

  1. The German Occupation in Estonia 1941–1944 (published in 2001)
  2. The Soviet Occupation in Estonia 1940–1941 (published in 2004)
  3. The Soviet Occupation in Estonia from 1944 onward (published in 2008)

The research studies that formed the basis for the Commission’s reports have been published in the form of two books:

  1. Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity (Tallinn 2006)
  2. Estonia since 1944. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity (Tallinn 2009)

The Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity completed its work and terminated its activity at the meeting held in December of 2008 (see http://www.president.ee/en/media/press_releases.php?gid=123074).

The Estonian Memory Institute, which has adopted the UN General Declaration of Human Rights as the basis of its work, is continuing the work of the Max Jakobson Commission in researching the Soviet era in Estonian history.

The reports of the Max Jakobson Commission have been published on this website in English, Russian and Estonian. To buy books published by the Commission, please send an e-mail to the Estonian Memory Institute e-mail address or telephone the main telephone number of the Estonian Memory Institute.

Toomas Hiio
Executive Secretary of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity 1998–2008

Homepage of the Max Jakobson Commission: http://www.mnemosyne.ee/hc.ee